Vị giám đốc một phút - Bí quyết áp dụng để thành công (MS-1158)

Subject
Published year
2009
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Từ một câu hỏi

Nguyên tắc ABC trong quản lý

Sự khác biệt khi quản lý nhân viên xuất sắc

Áp dụng lý thuyết vào thực hành

Quy trình PRICE

Hank và quy trình PRICE

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4