Vị giám đốc một phút (MS-1157)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2009
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Cuộc tìm kiếm

Bí quyết thứ nhất

Bí quyết thứ hai

Bí quyết thứ ba

Tại sao “Mục tiêu một phút” có tác dụng?

Tại sao “Một phút khen ngợi” có tác dụng?

Tại sao “Một phút khiển trách” có tác dụng?

Thêm một giám đốc một phút

Về các tác giả

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4