Khám Phá Trẻ Em Qua Nét Vẽ (MS-473)

Author
Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2007
Book formats
Accessible book producer
Book description

Chương 1: Khát niệm về hình vẽ

Chương 2: Ý nghĩa của hình vẽ người

Chương 3: Hình vẽ người và các mối quan hệ

Chương 4: Sự phát triển của trẻ em qua hình vẽ

Chương 5: Giá trị của màu sắc

Chương 6: Trắc nghiệm bằng hình vẽ