Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (MS-288)

Subject
Book Content Language
Published year
2010
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần 1. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài 1. Xã hội học là gì ? Vài nét về xã hội học và bản chất của nó như là cơ sở của môn PPNC XHH

Bài 2. Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài 3. Các giai đoạn và các bước trong tiến trình nghiên cứu xã hội học.

Bài 4. Giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

Bài 5. Thao tác hóa các khái niệm và xây dựng các chỉ báo trong nghiên cứu xã hội học

Phần 2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

I. Chọn mẫu

II. Biến số và thang đo biến số ?

Phần 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

I. Những phương pháp nghiên cứu xã hội học

II. Phương pháp nghiên cứu đồng tham gia