Nghiên Cứu So Sánh Tiễn Đăng Tân Thoại Và Truyền Kỳ Mạn Lục (MS-268)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2000
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương I. DẪN LUẬN Tiết thứ nhất: Sự đón nhận Tiễn đăng tân thoại

Chương II. TÁC GIẢ

Chương III. SỰ RA ĐỜI VÀ LƯU TRUYỀN CỦA TÁC PHẨM

Chương IV: NỘI DUNG

Chương V. NGUỒN GỐC

Chương VI. KỸ XẢO, NỘI HÀM VÀ ẢNH HƯỞNG

Chương VII. KẾT LUẬN