Lịch Sử Văn Học Việt Nam - Tập 2. Văn Học Viết (MS-406)

Subject
Publisher
Published year
1978
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương mở đầu: NHỮNG VẪN BÊ CHUNG CỦA NỀN VẮN HỌC VIẼT DƯỚI THỜI PHONG KIẾN

Thời kỳ thứ nhất

Giai đoạn 1.
Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV. Văn học viết từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV

I. Hoàn cảnh lịch sử từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV

II. Tình hình chung của nên văn học viết thế kỷ XI đến XIV

III. Văn học đời Lý

IV. Văn học đời Trần, Hồ

Giai đoạn 2. Thế kỷ XV

Chương 1. Văn học viết thế kỷ XV

I. Hoàn cảnh lịch sử

II. Tình hình chung về văn học ở thế kỷ XV

Chương 2. Nguyễn Trãi (1380-1442)

I. Thân thế và sự nghiệp Nguyễn Trãi

II. Nguyễn Trãi qua thơ văn của ông

Chương 3. Lê Thánh Tông (1442-1497) và hội tao đàn

Giai đoạn 3. 
Từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XVIII

Chương 1. Văn học viết thế kỷ XVI, XVII và nửa đầu thế kỷ XVIII

I. Hoàn cảnh lịch sử từ thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XVIII

II. Tình hình văn học từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVIII

Chương 2. Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)

I. Thân thế Nguyễn Bỉnh Khiêm

II. Nội dung tư tưởng thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm

III. Nghệ thuật thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chương 3. NGUYỄN DỮ VÀ TRUYỀN KỲ MẠN LỤC