Bộ Ký Hiệu Chữ Nổi Tiếng Việt Cấp 3 (viết tắt)

Ngày tạoT2, 04/16/2018 - 10:02
Lượt xem
58

Bảng ký hiệu viết tắt cho các từ đơn âm tiết trong bộ ký hiệu chữ nổi cấp 3.

Vật Lý 11, bản dịch chữ nổi cấp 3 với chương trình Sao Mai Braille

 

Ký hiệu tắt thêm cp 3 này được xây dựng cho các từ có một âm tiết, các tiếng có tần số xuất hiện nhiều nhất hoặc các từ, tiếng có nhiều ký tự. Khi viết ch ni cp 3 , mi ký hiệu và quy tc viết cp 2 đu đưc áp dng.

Ký hiệu tắt ở cp 3 được xây dựng tối đa là 2 ký hiệu. Nếu là mt ký hiu thì ký hiu đó dùng đ viết tt cho mt t mt âm tiết. Nếu là hai ký hiu thì ký hiu đu là du thanh và ký hiu t mt âm tiết ca t đó. Xem thêm thông tin quy đnh viết b ký hiu cp 2.

 

Bảng ký hiệu viết tắt nguyên từ trong cấp 3

STT

Từ

Chấm nổi

Hiển thị

1.       

biết

12

b

2.       

bên

23

2

3.       

bằng

2356

7

4.       

bài

56-12

;b

5.       

bảo

26-12

5b

6.       

bỗng

36-12

-b

7.       

bỏ

26-56

5;

8.       

bắt

35-12

9b

9.       

báo

35-23

92

10.  

bị

6-12

,b

11.  

bọn

6-23

,2

12.  

của

14

c

13.  

các

25

3

14.  

con

36

-

15.  

cùng

56-14

;c

16.  

cả

26-14

5c

17.  

cửa

26-25

53

18.  

cuộc

6-14

,c

19.  

còn

56-25

;3

20.  

càng

56-36

;-

21.  

cũng

36-14

-c

22.  

36-25

-3

23.  

35-14

9c

24.  

cái

35-25

93

25.  

cứ

35-36

9-

26.  

cộng

6-25

,3

27.  

cho

146

%

28.  

chỗ

36-146

-%

29.  

chờ

56-146

;%

30.  

chỉ

26-146

5%

31.  

chị

6-146

,%

32.  

chúng

35-146

9%

33.  

do

145

d

34.  

da

256

4

35.  

dài

56-145

;d

36.  

dầu

56- 256

;4

37.  

dép

35-145

9d

38.  

dốc

35-256

94

39.  

dẻo

26-145

5d

40.  

dở

26-256

54

41.  

dọn

6-145

,d

42.  

dạng

6-256

,4

43.  

dẫn

36-145

-d

44.  

diễn

36-256

-4

45.  

đi

2346

!

46.  

đầu

56-2346

;!

47.  

đến

35-2346

9!

48.  

được

6-2346

,!

49.  

đã

36-2346

-!

50.  

gần

1245

g

50.b gặp 2356

7

51.  

gọi

6-1245

,g

52.  

gọn

6-2356

,7

53.  

góp

35-1245

9g

54.  

gói

35-2356

97

55.  

36-1245

-g

56.  

56-2356

-7

57.  

hơn

125

h

58.  

hay

236

8

59.  

hàng

56-125

;h

60.  

hồi

56-236

;8

61.  

hỏi

26-125

5h

62.  

hiểu

26-236

58

63.  

hãy

36-125

-h

64.  

hãng

36-236

-8

65.  

hết

35-125

9h

66.  

hướng

35-236

98

67.  

họ

6-125

,h

68.  

học

6-236

,8

69.  

245

j

70.  

giữa

356

0

71.  

giúp

35-245

9j

72.  

gió

35-356

90

73.  

giờ

56-245

;j

74.  

già

56-356

;0

75.  

giữ

36-245

-j

76.  

giã

36-356

-0

77.  

giọng

6-245

,j

78.  

kia

13

k

79.  

kể

26-13

5k

80.  

kiểm

26-46

5.

81.  

kéo

35-13

9k

82.  

kết

35-46

9.

83.  

kiện

6-13

,k

84.  

khi

12356

(

85.  

không

135

o

86.  

khắp

35-12356

9(

87.  

khỏi

26-12356

5(

88.  

123

L

89.  

làm

56-123

;l

90.  

lần

56-456

;_

91.  

lửa

26-123

5l

92.  

lẻ

25456

5_

93.  

lẫn

36-123

-l

94.  

lẫm

36-456

-_

95.  

lúc

35-123

9l

96.  

lớn

35-456

9_

97.  

lại

6-123

,l

98.  

loại

6-456

,_

99.  

134

m

100.                      

mình

56-134

;m

101.                      

mở

26-134

5m

102.                      

mỗi

36-134

-m

103.                      

muốn

35-134

9m

104.                      

mặt

6-134

,m

105.                      

một

24

i

106.                      

nên

1345

n

107.                      

này

56-1345

;n

108.                      

nổi

26-1345

5n

109.                      

nữa

36-1345

-n

110.                      

nếu

35-1345

9n

111.                      

nội

6-1345

,n

112.                      

người

346

+

113.                      

ngày

56-346

;+

114.                      

ngủ

26-346

5+

115.                      

nghĩ

36-346

-+

116.                      

ngọn

6-346

,+

117.                      

nhưng

1246

$

118.                      

như

12346

&

119.                      

nhiều

56-1246

;$

120.                      

nhỏ

26-1246

5$

121.                      

những

36-1246

-$

122.                      

nhớ

35-1246

9$

123.                      

nhận

6-1246

,$

124.                      

phải

124

f

125.                      

phía

235

6

126.                      

phần

56-124

;f

127.                      

phòng

56-235

;6

128.                      

phấn

35-124

9f

129.                      

phán

35-235

96

130.                      

phạm

6-124

,f

131.                      

phận

6-235

,6

132.                      

quyết

12345

q

133.                      

quyền

56-12345

;q

134.                      

quả

26-12345

5q

135.                      

quĩ

36-12345

-q

136.                      

quá

35-12345

9q

137.                      

rất

1235

r

138.                      

rồi

56-1235

;r

139.                      

36-1235

-r

140.                      

rút

35-1235

9r

141.                      

rộng

6-1235

,r

142.                      

sau

234

s

143.                      

sở

26-234

5s

144.                      

sẽ

36-234

-s

145.                      

sáng

35-234

9s

146.                      

sự

6-234

,s

147.                      

tôi

2345

t

148.                      

từ

56-2345

;t

149.                      

tỉnh

26-2345

5t

150.                      

tiếng

35-2345

9t

151.                      

tại

6-2345

,t

152.                      

thì

2456

w

153.                      

thẳng

26-2456

5w

154.                      

thành

56-2456

;w

155.                      

thấy

35-2456

9w

156.                      

thật

6-2456

,w

157.                      

1236

v

158.                      

về

56-1236

;v

159.                      

vào

3456

#

160.                      

vẻ

26-1236

5v

161.                      

vẫn

36-1236

-v

162.                      

với

35-1236

9v

163.                      

việc

6-1236

,v

164.                      

xin

1456

x

165.                      

xuống

35-1346

9x

166.                      

36-1346

-x

167.                      

56-1346

;x

168. trong 23456

)

169. trên 12456 }
170. trời 56-23456 ;)
171. trẻ 26-23456 5)
172. trắng 35-23456 9)
173. trận 6-23456 ,)
174. anh 156 :
175. ấy 16 *
176. 345 >

 

Chia sẻ bài này qua:

Viết bình luận

Văn bản thuần

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question to confirm you are not a spam bot.