Sử dụng OneDrive cho Windows 10 với trình đọc màn hình phần II

Ngày tạoT6, 07/14/2017 - 00:00
Lượt xem

Phần II: Tiếp tục chia sẻ

Chia sẻ một thành phần và cấp quyền cho người nhận liên kết

 • Chọn thành phần muốn chia sẻ và bấm Application.

 • Bấm M hoặc bấm mũi tên lên xuống đến khi nghe đọc: “More OneDrive sharing options” và bấm Enter. Trang web của OneDrive được mở và con trỏ đứng tại mục Share window. bạn sẽ nghe đọc: “Share” và tên thành phần đang được chia sẻ.

 • Bấm Tab đến khi nghe đọc: “Email link,” và bấm Enter.

 • Khi nghe đọc: “Enter a name or email address”, nhập tên hoặc địa chỉ e-mail. Bấm Tab đến Choose a permission level box (chọn cấp độ phân quyền). thiết lập mặc định cho mục này là can edit (có thể chỉnh sửa). Để chọn can view (có thể xem), bấm mũi tên xuống.

 • Bấm Tab đến Include a message box (bao gồm một lời nhắn), nhập vào lời nhắn nếu thấy cần thiết.

 • Bấm Tab đến nút Share (Share button) và bấm Enter.

Quản lý cấp quyền

 • Chọn thư mục / tập tin muốn chia sẻ và bấm Application.

 • Bấm M hoặc bấm mũi tên lên xuống đến khi nghe đọc: “More OneDrive sharing options” và bấm Enter. Trang web của OneDrive được mở và con trỏ đứng tại mục Share window. Bạn sẽ nghe đọc: “Share” và tên thành phần đang được chia sẻ.

 • Bấm Tab đến khi nghe đọc “Manage permissions” và bấm Enter. Cửa sổ chia sẻ xuất hiện và con trỏ đứng tại liên kết Add people (thêm người), bạn sẽ nghe đọc: “Add people link.” Cửa sổ chia sẻ cũng sẽ liệt kê những người đã được bạn chia sẻ dữ liệu trước đó, và nhiều thông tin khác.

 • Để thêm người vào danh sách chia sẻ, bấm Enter. Cửa sổ Add people (thêm người) được mở, và bạn sẽ nghe đọc: “Enter a name or email address edit”. Nhập tên hoặc địa chỉ e-mail. Nếu có nhiều tên giống nhau, bạn sẽ nghe đọc: “Suggestions are available” (có gợi ý. Bấm mũi tên lên xuống để chọn địa chỉ chính xác và bấm Enter.

 • Bấm Tab để chuyển đến phần Choose a permission level (cấp quyền).

 • Mặc định của phần này là Can edit. Để chọn can view, bấm mũi tên xuống đến khi nghe đọc: “Can view.”

 • Để bao gồm một lời nhắn vào liên kết được chia sẻ, bấm Tab. Khi nghe đọc: “Include a personal message to this invitation, Optional” rồi nhập lời nhắn.

 • Bấm Tab đến nút Share và bấm Enter. Một E-mail bao gồm liên kết chia sẻ sẽ được gửi đi.

Chia sẻ một thành phần bằng OneDrive ribbon

 • Tại cửa sổ OneDrive, chọn thành phần muốn chia sẻ.

  • Bấm Alt+S, W. Khi nghe đọc: “Specific people” (tạm dịch: những người cụ thể), bấm Enter. (có thể phải bấm mũi tên xuống để chọn Specific people). Hộp thoại File Sharing được mở và con trỏ đứng tại một edit combo, và bạn nghe đọc: “File sharing, type a name and then click Add.”

 • Chọn những người mà bạn muốn chia sẻ dữ liệu:

 • Để chia sẻ với những người cụ thể, nhập tên, hoặc bấm Tab đến danh sách những người có trong sổ địa chỉ, bấm mũi tên lên xuống chọn trong sổ địa chỉ.

 • Để chia sẻ với mọi người, bấm Alt+mũi tên xuống, bấm mũi tên xuống đến khi nghe đọc: “Everyone” và bấm Enter.

 • Để tìm người, bấm Alt+mũi tên xuống, bấm mũi tên xuống đến khi nghe: “Find people” và bấm Enter. Hộp thoại Select Users or Groups được mở, nơi cho phép bạn chỉ ra nơi cần tìm.

 • Bấm Tab đến nút Add (Add button), và bấm Enter. Tên sẽ được thêm vào danh sách.

 • Để di chuyển đến từng tên trong danh sách và cấp quyền, bấm Tab. Bấm mũi tên xuống để di chuyển đến từng tên.

 • Cấp quyền mặc định là Read (đọc).

 • Bấm Tab đến nút Share và bấm Enter.

Ngưng chia sẻ một thành phần

 • Chọn thành phần muốn ngừng chia sẻ.

 • Bấm Alt+S, S+S, và Enter.

 

Tham khảo: support.office.com

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin