2.1. Cấu trúc của Registry:

Registry có cấu trúc cây, giống cấu trúc cây thư mục trong cửa sổ của Windows Explorer. Thông thường có 5 nhánh chính. Mỗi nhánh được giao nhiệm vụ lưu giữ những thông tin đặc trưng riêng biệt. Trong những nhánh chính bao gồm rất nhiều khóa và cũng được phân ra để lưu giữ những thông tin đặc trưng riêng. Các khóa khi chứa các giá trị (Value) là nơi trực tiếp lưu giữ các thông tin, tương tự như tập tin là nơi trực tiếp lưu giữ dữ liệu vậy. Các mục nằm bên Tree View của Registry Editor gọi là nhánh (Branch) và khóa (Key). Khóa là con của 5 nhánh chính, còn các mục nằm bên phần List View là các giá trị (Value). Một giá trị bao gồm 3 thành phần là: tên (Name), kiểu dữ liệu (Type) và dữ liệu (Data).

 

Chia sẻ bài này qua: