3.2 Chạy các ứng dụng Windows với hộp thoại Run

Nhiều khi, bạn nhận thấy dùng hộp thoại Run bằng cách nhấn Win+r để chạy một chương trình hay tiện ích của Windows sẽ là rất tiện. Trong phần mẹo vặt này tôi giới thiệu các bạn những lệnh gọi các ứng dụng/chương trình thông dụng với hộp thoại Run. Bạn nhấn Win+r để chạy hộp thoại Run; sau đó gõ một trong các lệnh sau rồi enter để chạy chương trình/tiện ích Windows.

appwiz.cpl Chạy tiện ích quản lý cài đặt/tháo cài đặt của Windows (Add/Remove)
Calc Chạy chương trình tính toán
Cleanmgr Dọn dẹp ổ cứng (Cleanup)
Control Mở bảng điều khiển (Control Panel)
Cmd Mở cửa sổ gõ lệnh (Command Prompt)
Explorer Mở Windows Explorer
Fsmgmt.msc Mở các thư mục chia sẻ
Firewall.cpl Mở tiện ích cấu hình bức tường lửa (Firewall)
Hdwwiz.cpl Chạy tiện ích cài phần cứng (Add Hardware)
Logoff Đăng xuất (log off) máy tính
Msconfig Cấu hình và quản lý chương trình chạy khi khởi động
Msinfo32 Mở tiện ích thông tin hệ thống
Notepad Chạy trình soạn thảo Notepad
Powercfg.cpl Mở tiện ích cấu hình các tùy chọn điện (Power Options)
Regedit Mở trình quản lý registry
Sndrec32 Chạy chương trình thu âm của Windows (Sound Recorder). Cho Windows XP/2K.
Sndvol32 Mở quản lý volume (Volume control), cho Win XP/2K.
Taskmgr Chạy trình quản lý tác vụ
Wmplayer Chạy trình nghe nhạc Windows Media
Wab Mở danh sách địa chỉ (Address Book)
WinWord Mở chương trình soạn thảo Microsoft Word
Winver Kiểm tra phiên bản của Windows
Wupdmgr Mở tiện ích quản lý cập nhật Windows (Windows Update)
Write Chạy trình soạn thảo Wordpad

 

Chia sẻ bài này qua: