Điều 14

 

1. Ý kiến bảo lưu mà không phù hợp với đối tượng và mục đích của Nghị định thư này sẽ không được chấp nhận.  

2. Ý kiến bảo lưu có thể được hủy bỏ vào bất kỳ thời điểm nào. 

Chia sẻ bài này qua: