Điều 17: Bảo vệ sự toàn vẹn cá nhân

Mỗi người khuyết tật đều có quyền được tôn trọng sự toàn vẹn về mặt thể chất và trí lực của mình trên cơ sở bình đẳng như những người khác.

Chia sẻ bài này qua: