Điều 46: Bảo lưu ý kiến

1. Ý kiến bảo lưu không phù hợp với mục đích và mục tiêu của Công ước sẽ không được chấp nhận. 

2. Ý kiến bảo lưu có thể được hủy bỏ vào bất kỳ thời điểm nào.

Chia sẻ bài này qua: