Điều 9

 

Tổng thư lý Liên hợp quốc sẽ lưu chiểu Nghị định thư này. 

Chia sẻ bài này qua: