Viết bình luận

Voice Assistant còn thiếu 2 cử chỉ điều hướng trở về và cử chỉ về trang chủ

Văn bản thuần

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question to confirm you are not a spam bot.