Viết bình luận

Tôi xem trong tài liệu thì không thấy nói đến hai cử chỉ đó. Có lẽ vì các máy hỗ trợ ứng dụng này đều có nút trang chính và nút trở về nên họ không làm nữa.

Văn bản thuần

  • Không được dùng mã HTML.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question to confirm you are not a spam bot.