The Dance

The Dance

The Dance

Tác giả: Anonymous
Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

            CHAPTER I
 Egyptian, Assyrian, Hebrew and Phoenician Dancing.

            CHAPTER II
 Dancing with the Greeks.

            CHAPTER III
 Etruscan-South Italian, Roman Dancing, etc.

            CHAPTER IV
 The "Early English" and "Mediaeval" dance to the fourteenth century.

            CHAPTER V
 Society dancing from the fifteenth century.

            CHAPTER VI
 The Modern Theatre Dance.

            BIBLIOGRAPHY

            LIST OF ILLUSTRATIONS