The Florentine Painters of the Renaissance With An Index To Their Works

The Florentine Painters of the Renaissance With An Index To Their Works

The Florentine Painters of the Renaissance With An Index To Their Works

Tác giả: Bernhard Berenson
Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

THE FLORENTINE PAINTERS OF THE RENAISSANCE 

            INDEX TO THE WORKS OF THE PRINCIPAL FLORENTINE PAINTERS 

            INDEX OF PLACES 

 THE FLORENTINE PAINTERS OF THE RENAISSANCE