Lectures on Architecture and Painting Delivered at Edinburgh in November 1853

Lectures on Architecture and Painting Delivered at Edinburgh in November 1853

Lectures on Architecture and Painting Delivered at Edinburgh in November 1853

Tác giả: John Ruskin
Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2007
Coppy right

            LECTURE I.

            Architecture

            LECTURE II.

            Architecture

            Addenda to Lectures I. and II

            LECTURE III.

            Turner and his Works

            LECTURE IV.

            Pre-Raphaelitism

            Addenda to Lecture IV.