SINH HỌC 11

SINH HỌC 11

SINH HỌC 11

Tác giả: LÊ ĐÌNH TUẤN
Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

SINH HỌC 11

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

 • A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
  • Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
  • Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
  • Bài 3.Thoát hơi nước
  • Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
  • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
  • Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)
  • Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón
  • Bài 8. Quang hợp ở thực vật
  • Bài 9. Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
  • Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
  • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
  • Bài 12. Hô hấp ở thực vật
  • Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
  • Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
 • B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
  • Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
  • Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)
  • Bài 17. Hô hấp ở động vật
  • Bài 18. Tuần hoàn máu
  • Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)
  • Bài 20. Cân Bằng nội môi
  • Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
  • Bài 22. Ôn tập chương 1
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

 • A - Cảm ứng ở thực vật
  • Bài 23. Hướng động
  • Bài 24 Ứng động
  • Bài 25. Thực hành: Hướng động
 • B - Cảm ứng ở động vật
  • Bài 26 Cảm ứng ở động vật
  • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
  • Bài 28. Điện thế nghỉ
  • Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
  • Bài 30. Truyền tin qua xinap
  • Bài 31. Tập tính của động vật
  • Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)
  • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 11
 • CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
 • A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
  • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
  • Bài 35. Hoocmôn thực vật
  • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa - Sinh học 11
 • B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật
  • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Sinh học 11
  • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
  • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)
  • Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 11
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 11

CHƯƠNG IV. SINH SẢN - SINH HỌC 11

 • A - Sinh sản ở thực vật
  • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật - Sinh học 11
  • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật - Sinh học 11
  • Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép
 • B - Sinh sản ở động vật
  • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật - Sinh 11
  • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật - Sinh học 11
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
  • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Sinh 11
  • Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV - Sinh học 11
  • Câu hỏi ôn tập sinh