Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-07)

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-07)

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-07)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẢNG RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)

Chương 1: Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1911 - 193O)

Chương 2: Lãnh đạo giành chính quyền (1930 - 1945)

PHẦN THỨ HAI: ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ MỚI (1945 - 1975)

Chương 3: Xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân (9/1945 - 12/1946)

Chương 4: Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19/12/1946 – 20/7/1954)

Chương 5: Mở đầu sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954 - 1960)

Chương 6: Xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đánh tháng ba chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ (196l - 1972)

Chương 7: Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước nhà (1973 - 1975)

PHẦN THỨ BA: ĐƯA CẢ NƯỚC QÚA ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1975 - 2000)

Chương 8: Tìm tòi con đường thích hợp đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)

Chương 9: Thực hiện đường lối đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1986 - 2000)