Triết Học II - Dùng Cho Học Viên Cao Học (MS-486)

Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1996
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần I: KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN

I. Những tiền đề xuất hện triết học Mác

II. Quá trình hình thành và phát triển thế giới quan duy vật biện chứng của C.Mác và Ph.Ăngghen

III. Giai đoạn Lênin trong sự phát triển triết học Mác

Phần II: GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CHỦ YẾU CỦA MÁC-ĂNGGHEN - LÊNIN

A- Tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen

- Hệ tư tưởng Đức

- Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

B- Tác phẩm của Ph.Ăngghen

- Chống Đuyrinh

- Biện chứng của tự nhiên

- Lútvích Phoiơbắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức

C- Tác phẩm của VI.Lênin

- Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán

- Bút ký triết học

Chia sẻ bài này qua: