Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học (MS-493)

Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học (MS-493)

Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học (MS-493)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Chương 1. BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Bản chất của ngôn ngữ

I. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội

II. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt

В. Chức năng của ngôn ngữ

I. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu nhất của con người

II. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy

Chương 2. NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Nguồn gốc của ngôn ngữ

I. Nội dung và phạm vi của vấn đề

II. Một số giả thuyết về nguồn gốc của ngôn ngữ

III. Vấn đề nguồn gốc của ngôn ngữ

В. Sự phát triển của ngôn ngữ

I. Quá trình phát triển của ngôn ngữ

II. Cách thức phát triển của ngôn ngữ

III. Những nhân tố khách quan và chủ quan làm cho ngôn ngữ biến đổi và phát triển

Chương 3. NGÔN NGỮ LÀ MỘT HỆ THỐNG TÍN HIỆU ĐẶC BIỆT (Nguyễn Thiện Giáp viết)

А. Hệ thống và kết cấu của ngôn ngữ

I. Khái niệm hệ thống và kết cấu

II. Các loại đơn vị chủ yếu của ngôn ngữ

III. Những kiểu quan hệ chủ yếu trong ngôn ngữ

B. Ngồn ngữ là một hệ thông tín hiệu đặc biệt

I. Bản chất tín hiệu của hệ thống ngôn ngữ

II. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt

Chương 4. TỪ VỰNG (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Các đơn vị từ vựng

I. Từ là đơn vị cơ bản của từ vựng

II. Từ vị và các biến thể

III. Cấu tạo từ

IV. Ngữ - đơn vị từ vựng tương đương với từ

В. Ý nghĩa của từ và ngữ

I. Phân biệt ý, nghĩa và ý nghĩa

II. Sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ

III. Kết cấu ý nghĩa của từ

IV. Hiện tượng đồng âm

V. Hiện tượng đồng nghĩa

VI. Hiện tượng trái nghĩa

VII. Trường nghĩa

С. Các lớp từ vựng

I. Từ vựng toàn dân và từ vựng hạn chế về mặt xã hội và lãnh thổ

II. Từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực

III. Từ bản ngữ và từ ngoại lai

D. Vấn đề hệ thống hoá từ vựng trong các từ điển

I. Từ điển khái niệm và từ điển ngôn ngữ

II. Từ điển biểu ý và từ điển biểu âm

III. Từ điển giải thích và từ điển đối chiếu

IV. Từ điển từ nguyên và từ điển lịch sử

Chương 5. NGỮ ÂM (Đoàn Thiện Thuật viết)

А. Các sự kiện của lời nói

I. Âm thanh của lời nói. Bản chất và cấu tạo

II. Nguyên âm

III. Phụ âm

IV. Các hiện tượng ngôn điệu

V. Sự biến đổi ngữ âm trong lời nói

В. Sự khu biệt trong mặt biểu đạt của ngôn ngữ

I. Âm vị, âm tố và các biến thể của âm vị

II. Nét khu biệt

III. Âm vị siêu đoạn tính

IV. Phương pháp xác định âm vị và các biến thể của âm vị

Chương 6. NGỮ PHÁP (Nguyễn Minh Thuyết viết)

А. Ý nghĩa ngữ pháp

I. Ý nghĩa ngữ pháp là gì?

II. Các loại ý nghĩa ngữ pháp

В. Phương thức ngữ pháp

I. Phương thức ngữ pháp là gì?

II. Các phương thức ngữ pháp phổ biến

III. Phân loại các ngôn ngữ theo sự sử dụng các phương thức ngữ pháp

С. Phạm trù ngữ pháp

I. Phạm trù ngữ pháp là gì?

II. Các phạm trù ngữ pháp phổ biến

D. Phạm trù từ vựng - ngữ pháp

I. Phạm trù từ vựng - ngữ pháp là gì?

II. Các phạm trù từ vựng - ngữ pháp phổ biến

E. Quan hệ ngữ pháp

I. Quan hệ ngữ pháp là gì?

II. Các kiểu quan hệ ngữ pháp

III. Tính tầng bậc của các quan hệ ngữ pháp trong câu và cách mô tả chúng bằng sơ đồ

G. Đơn vị ngữ pháp

I. Khái niệm

II. Hình vị

III. Từ

IV. Cụm từ

V. Câu

Chương 7. CHỮ VIẾT (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Khái niệm về chữ viết

В. Các kiểu chữ viết

I. Chữ ghi ý

II. Chữ ghi âm

Chương 8. CÁC NGÔN NGỮ THẾ GIỚI (Nguyễn Thiện Giáp viết)

A. Phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc

I. Cơ sở phân loại các ngôn ngữ theo nguồn gốc

II. Phương pháp so sánh - lịch sử

III. Một số họ ngôn ngữ chủ yếu

В. Phân loại ngôn ngữ theo loại hình

I. Cơ sở phân loại

II. Phương pháp so sánh - loại hình

III. Các loại hình ngôn ngữ

Chương 9. NGÔN NGỮ HỌC (Nguyễn Thiện Giáp viết)

А. Sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ học

В. Đối tượng và nhiệm vụ của ngôn ngữ học

I. Đối tượng của ngôn ngữ học

II. Nhiệm vụ của ngôn ngữ học. Các ngành, các bộ môn của nó

С. Mối quan hệ của ngôn ngữ học với các khoa học khác