Đánh Giá & Trắc Nghiệm Kết Quả Học Tập (MS 431)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu

Phần 1. Một số lý thuyết về đánh giá trong giảng dạy và học tập

Bài 1. Một số quan điểm về đánh giá

Bài 2. Đánh giá

Bài 3. Tổ chức một chương trình đánh giá

Bài 4. Mục đích, ý nghĩa của việc đo lường kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Bài 5. Một số tác dụng của đánh giá

Bài 6. Mục tiêu, nội dung và chức năng của việc đánh giá hoạt động giảng dạy

Bài 7. Đo lường, lượng giá và đánh giá trong giáo dục

Bài 8. Đánh giá sản phẩm của giảng dạy

Bài 9. Đánh giá và cho điểm

Bài 10. Cách cho điểm

Phần 2. Trắc nghiệm khách quan

Bài 1. Lược sử trắc nghiệm

Bài 2. So sánh cách đánh giá bằng trắc nghiệm và luận đề

Bài 3. Các loại mục tiêu

Bài 4. Những câu hỏi để chuẩn bị cho bài trắc nghiệm trong lớp học

Bài 5. Hình thức câu trắc nghiệm khách quan

Bài 6. Soạn thảo bài trắc nghiệm khách quan

Bài 7. Một cách khác viết câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

Bài 8. Phân tích câu

Bài 9. Cải biến cải điểm trắc nghiệm thành điểm lớp

Chia sẻ bài này qua: