Học Nói Với Hứng Thú (MS 738)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bà hiệu trưởng nhà trẻ ở Toronto nói:

Để chuẩn bị cho trẻ thành công trong suốt cuộc sống, nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp những kinh nghiệm, sự hiểu biết và điều kiện tăng trưởng tốt nhất trong tất cả mọi lãnh vực.”

Mục đích của sách giáo khoa này là giúp các giáo viên nhà trẻ tạo thuận lợi cho tất cà trẻ học tập ngôn ngữ, đặc biệt các trẻ không giao tiếp dễ dàng như các bạn cùng trang lứa. Để giúp các giáo viên có dụng cụ kích thích ngôn ngữ, những chỉ dẫn trong quyển sách này được rút ra từ Chương trình Hanen dành cho nhân viên nhà trẻ và được phân phối trong các nhà trẻ. Trung tâm Hanen soạn thảo các chương trình trên nguyên tắc: trẻ học nói qua tương tác với người chăm sóc và sau đó với trẻ cùng trang lứa. Mục đích chương trình dành cho nhân viên nhà trẻ là khuyến khích các giáo viên gia tăng các cơ hội tương tác và học tập ngôn ngữ bằng cách áp dụng khéo léo những hoạt động, những thói quen và những đàm thoại hằng ngày của mình.

Chia sẻ bài này qua: