Hướng Dẫn Từng Kỹ Năng (MS 775)

Hướng Dẫn Từng Kỹ Năng (MS 775)

Hướng Dẫn Từng Kỹ Năng (MS 775)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản LƯU HÀNH NỘI BỘ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

NGÔN NGỮ

HƯỚNG DẪN DẠY CÁC KỸ NĂNG NGÔN NGỮ

Ngôn ngữ - Từ 0 – 1 tuổi 

Ngôn ngữ - Từ 1 – 2 tuổi 

Ngôn ngữ - Từ 1 – 2 tuổi 

Ngôn ngữ - Từ 2 – 3 tuổi 

Ngôn ngữ - Từ 3 – 4 tuổi 

Ngôn ngữ - Từ 4 – 5 tuổi 

Ngôn ngữ - Từ 5 – 6 tuổi 

VẬN ĐỘNG TINH

HƯỚNG DẪN DẠY CÁC KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TINH

Vận động tinh – Từ 0 – 1 tuổi 

Vận động tinh – Từ 1 – 2 tuổi 

Vận động tinh – Từ 2 – 3 tuổi 

Vận động tinh – từ 3 – 4 tuổi 

Vận động tinh – Từ 4 – 5 tuổi 

Vận động tinh – Từ 5 – 6 tuổi 

VẬN ĐỘNG THÔ

HƯỚNG DẪN DẠY CÁC KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG THÔ

Vận động thô – Từ 0 – 1 tuổi 

Vận động thô – Từ 2 – 3 tuổi 

Vận động thô – Từ 3 – 4 tuổi 

Vận động thô – Từ 5 – 6 tuổi 

TỰ PHỤC VỤ. 95

CÁC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

Tự phục vụ - Từ 0 – 1 tuổi 

Tự phục vụ - Từ 1 – 2 tuổi 

Tự phục vụ - Từ 2 – 3 tuổi 

Tự phục vụ - Từ 2 – 3 tuổi 

Tự phục vụ - Từ 4 – 5 tuổi 

Tự phục vụ - Từ 5 – 6 tuổi 

CHƠI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

ĐỒ CHƠI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

Óc Khôi Hài — Điều Chỉnh Từ Tài Liệu Hướng Dẫn Phát Triển: Học Qua Chơi