Kỹ Năng Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2002
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1: DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN

I. DẪN NHẬP

II. Dự án

III. Quản lý dự án

IV. Kỹ năng xây dựng dự án

Phần 2: QUẢN LÝ VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

I. Chức năng quản lý

II. Các vai trò của người quản lý dự án

III. Một số nguyên tắc hành động của người quản lý

IV. Tuyển dụng

V. Bản mô tả công việc

VI. Quản lý có sự tham gia

VII. Giám sát nhân viên

VIII. Các phong cách lãnh đạo

Phần 3: MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN CÓ Ở NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN

I. Kỹ năng lấy quyết định

II. Kỹ năng xây dựng nhóm cộng tác (ê-kíp) 

III. Làm thế nào để điều hành một cách hiệu quả các buổi họp nhân viên?

IV. Kỹ năng quản lý thời gian làm việc

V. Kỹ năng truyền thông

VI. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

VII. Kỹ năng thương lượng

VIII. Kỹ năng trong quan hệ đối tác

PHẦN KẾT LUẬN

PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO LƯỢNG GIÁ DỰ ÁN

Phụ lục 2: DỰ ÁN BÌNH HOÀN

Bài đọc thêm: TÍNH BỀN VỮNG TRONG MỘT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

Bài đọc thêm: HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Chia sẻ bài này qua: