Ngay Cả Buffeett Cũng Không Hoàn Hảo (MS 647)

Ngay Cả Buffeett Cũng Không Hoàn Hảo (MS 647)

Ngay Cả Buffeett Cũng Không Hoàn Hảo (MS 647)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Lời tựa

Giới thiệu    

Chương 1. Một BUFFETT mới của “đa dạng hóa”?

Chương 2.   Một BUFFETT bị định  giá thấp

Chương 3.   Giá trị cho dài hạn,  tăng trưởng cho ngắn  hạn

Chương 4.   Đừng bao giờ kết hôn  với cổ phiếu

Chương 5.   Mục tiêu thu mua của BUFFETT

Chương 6.   Khi các khoản đầu tư “tốt” trở thành kém

Chương 7.   Sự cai quản  và người kế nghiệp  BUFFETT

Chương 8.   Không có quyền chọn mua cổ phiếu cho BUFFETT

Chương 9.   BUFFETT: người ủng hộ thuế cao

Chương 10.  Hãy đưa ra thông tin định  hướng

Kết luận

Lời cảm tạ