Sửa Đổi Lối Làm Việc (MS-562)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
1999
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Phê bình và sửa chữa

Phần 2. Mấy điều kinh nghiệm

Phần 3. Tư cách và đạo đức cách mạng

Phần 4. Vấn đề cán bộ

Phần 5. Cách lãnh đạo

Phần 6. Chống thói ba hoa

Chia sẻ bài này qua: