Sửa Đổi Lối Làm Việc (MS-562)

Sửa Đổi Lối Làm Việc (MS-562)

Sửa Đổi Lối Làm Việc (MS-562)

Tác giả: HỒ CHÍ MINH
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1999
Coppy right

Phần 1. Phê bình và sửa chữa

Phần 2. Mấy điều kinh nghiệm

Phần 3. Tư cách và đạo đức cách mạng

Phần 4. Vấn đề cán bộ

Phần 5. Cách lãnh đạo

Phần 6. Chống thói ba hoa