Vị giám đốc hiệu quả (MS-1156)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Trễ hẹn

Chữ P đầu tiên

Chữ P thứ hai

Chìm trong suy nghĩ

Chữ P cuối cùng

Thử thách cuối cùng

Giải pháp hoàn hảo

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5

Chia sẻ bài này qua: