Vị giám đốc một phút (MS-1157)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Cuộc tìm kiếm

Bí quyết thứ nhất

Bí quyết thứ hai

Bí quyết thứ ba

Tại sao “Mục tiêu một phút” có tác dụng?

Tại sao “Một phút khen ngợi” có tác dụng?

Tại sao “Một phút khiển trách” có tác dụng?

Thêm một giám đốc một phút

Về các tác giả

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4

Chia sẻ bài này qua: