TẾT NGUYÊN ĐÁN - VIETNAMESE LUNAR NEW YEAR

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Song ngữ Việt - Anh
Tham khảo biên dịch văn hóa Việt Nam - Frequently asked questions about Vietnamese culture
Nguồn gốc - Background
Cách xem tuổi của người Việt - The Vietnamese zodiac
Truyền thuyết - Legends
Nghi lễ - Rituals
Trang trí - Decorations
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: