Học Thông Qua Thực Hành

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Người dch: CN. Trnh Th Kim Ngc

Người hiu đính: ThS. Lê Th Vân Nga

TRƯỜNG CĐ MU GIÁO TW3

Lời nói đầu bản dịch tiếng Việt
Chương 1: Các kĩ năng xã hội
Chương 2: Chăm sóc bản thân
Chương 3: Định hướng và di chuyển
Chương 4: Các kĩ năng học tập cơ bản
Chương 5: Sống tự lập và các kĩ năng hướng nghiệp
Chương 6: Tiếp nhận các kĩ năng thông qua các hoạt động hàng ngày
Chương 7: Các mẫu
Chương 8: Thuật ngữ sử dụng trong tài liệu

Chia sẻ bài này qua: