KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Ảnh bìa sách
KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
LỜI TÁC GIẢ
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN Lý
I. VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ
II. KHÁI NIỆM "QUẢN LÝ"
III. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HỌC THUYẾT QUẢN LÝ
CHƯƠNG 2. QUẢN LÝ GIÁO DỤC LÀ MỘT KHOA HỌC
I. KHÁI NIỆM "QUẢN LÝ GIÁO DỤC"
II. BẢN CHẤT QUẢN LÝ GIÁO DỤC
III. CƠ CẤU NỘI DUNG CỦA KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC
I. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
II. THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
III. HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
IV. CÁC PHƯƠNG PHAP QUẢN LÝ GIÁO DỤC
V. CÔNG CỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CHƯƠNG 4. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC
I. BỐI CẢNH CỦA ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC
II. ĐỔI MỚI QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI VẬN DỤNG VÀO QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CHƯƠNG 5. LAO ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
I. LAO ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
II. HIỆU QUẢ LAO ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
CHƯƠNG 6. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ GIAO DỤC
I. SỰ CẤP BÁCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
II. TAM GIÁC HÌNH THÀNH KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
III. CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
IV. VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA NGHIÊN CỨU SINH VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC

Chia sẻ bài này qua: