NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2014
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chuyên đề 1TỔNG QUAN VỀ VĂN PHÒNG VÀ MỘT SÓ KỸ NĂNG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
Chuyên đề 2 VĂN BẢN VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN
Chuyên đề 3 CÔNG TÁC VĂN THƯ
Chuyên đề 4 CÔNG TÁC LƯU TRỮ
Chuyên đề 5 GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH

Chia sẻ bài này qua: