The Letters of Wolfgang Amadeus Mozart Volume 01

The Letters of Wolfgang Amadeus Mozart Volume 01

The Letters of Wolfgang Amadeus Mozart Volume 01

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right

CONTENTS

PREFACE

FIRST PART—ITALY, VIENNA, MUNICH.—1770 TO 1776.

SECOND PART.—MUNICH, AUGSBURG, MANNHEIM.—SEPTEMBER 1771 TO MARCH 1778.

THIRD PART.—PARIS.—MARCH 1778 TO JANUARY 1779.

FOURTH PART.—MUNICH.—IDOMENEO.—NOVEMBER 1780 TO JANUARY 1781.

CONTENTS OF VOLUME I. [LETTERS LISTED BY DATE]