Observations on the Florid Song; Or, Sentiments on the Ancient and Modern

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 

CHAP. I.Observations for one who teaches a Soprano.

CHAP. II.Of the Appoggiatura.

CHAP. III.Of the Shake.

CHAP. IV.On Divisions.

CHAP. V.Of Recitative.

CHAP. VI.Observations for a Student.

CHAP. VII.Of Airs.

CHAP. VIII.Of Cadences.

CHAP. IX.Observations for a Singer.

CHAP. X.Of Passages or Graces.

Chia sẻ bài này qua: