LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5

Tác giả: NGUYỄN ANH DŨNG
Chủ đề: Địa lý - Dầu khí Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2018
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHẦN LỊCH SỬ

Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)

Bài 1 – “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định  

Bài 2 – Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước   

Bài 3 – Cuộc phản công ở kinh thành Huế  

Bài 4 – Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX  

Bài 5 – Phan Bội Châu và phong trào Đông du  

Bài 6 – Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước  

Bài 7 – Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  

Bài 8 – Xô viết Nghệ - Tĩnh    

Bài 9 – Cách mạng mùa thu    

Bài 10 – Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập  

Bài 11 – Ôn tập : Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)   

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Bài 12 – Vượt qua tình thế hiểm nghèo   

Bài 13 – “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”  

Bài 14 – Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”   

Bài 15 – Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950  

Bài 16 – Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới  

Bài 17 – Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử   

Bài 18 – Ôn tập : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)    

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)

Bài 19 – Nước nhà bị chia cắt  

Bài 20 – Bến Tre Đồng Khởi  

Bài 21 – Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta  

Bài 22 – Đường Trường Sơn   

Bài 23 – Sấm sét đêm giao thừa    

Bài 24 – Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”  

Bài 25 – Lễ kí Hiệp định Pa-ri    

Bài 26 – Tiến vào Dinh Độc Lập    

Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Bài 27 – Hoàn toàn thống nhất đất nước   

Bài 28 – Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình    

Bài 29 – Ôn tập : Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay  

PHẦN ĐỊA LÍ

ĐỊA LÍ VIỆT NAM

Bài 1 – Việt Nam – đất nước chúng ta    

Bài 2 – Địa hình và khoáng sản    

Bài 3 – Khí hậu    

Bài 4 – Sông ngòi    

Bài 5 – Vùng biển nước ta    

Bài 6 – Đất và rừng    

Bài 7 – Ôn tập    

Bài 8 – Dân số nước ta     

Bài 9 – Các dân tộc, sự phân bố dân cư    

Bài 10 – Nông nghiệp    

Bài 11 – Lâm nghiệp và thủy sản    

Bài 12 – Công nghiệp    

Bài 13 – Công nghiệp (tiếp theo)    

Bài 14 – Giao thông vận tải    

Bài 15 – Thương mại và du lịch    

Bài 16 – Ôn tập   

ĐỊA LÍ THẾ GIỚI

Bài 17 – Châu Á     

Bài 18 – Châu Á (tiếp theo)   

Bài 19 – Các nước láng giềng của Việt Nam   

Bài 20 – Châu Âu    

Bài 21 – Một số nước ở châu Âu    

Bài 22 – Ôn tập   

Bài 23 – Châu Phi   

Bài 24 – Châu Phi (tiếp theo)  

Bài 25 – Châu Mĩ   

Bài 26 – Châu Mĩ (tiếp theo)  

Bài 27 – Châu Đại Dương và châu Nam Cực  

Bài 28 – Các đại dương trên thế giới   

Bài 29 – Ôn tập cuối năm