LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5

Ảnh bìa sách
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5
Tác giả
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2018
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00061-3
Sơ lược sách

PHẦN LỊCH SỬ

Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)

Bài 1 – “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định  

Bài 2 – Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước   

Bài 3 – Cuộc phản công ở kinh thành Huế  

Bài 4 – Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX  

Bài 5 – Phan Bội Châu và phong trào Đông du  

Bài 6 – Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước  

Bài 7 – Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  

Bài 8 – Xô viết Nghệ - Tĩnh    

Bài 9 – Cách mạng mùa thu    

Bài 10 – Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập  

Bài 11 – Ôn tập : Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)   

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Bài 12 – Vượt qua tình thế hiểm nghèo   

Bài 13 – “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”  

Bài 14 – Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”   

Bài 15 – Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950  

Bài 16 – Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới  

Bài 17 – Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử   

Bài 18 – Ôn tập : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)    

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)

Bài 19 – Nước nhà bị chia cắt  

Bài 20 – Bến Tre Đồng Khởi  

Bài 21 – Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta  

Bài 22 – Đường Trường Sơn   

Bài 23 – Sấm sét đêm giao thừa    

Bài 24 – Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”  

Bài 25 – Lễ kí Hiệp định Pa-ri    

Bài 26 – Tiến vào Dinh Độc Lập    

Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Bài 27 – Hoàn toàn thống nhất đất nước   

Bài 28 – Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình    

Bài 29 – Ôn tập : Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay  

PHẦN ĐỊA LÍ

ĐỊA LÍ VIỆT NAM

Bài 1 – Việt Nam – đất nước chúng ta    

Bài 2 – Địa hình và khoáng sản    

Bài 3 – Khí hậu    

Bài 4 – Sông ngòi    

Bài 5 – Vùng biển nước ta    

Bài 6 – Đất và rừng    

Bài 7 – Ôn tập    

Bài 8 – Dân số nước ta     

Bài 9 – Các dân tộc, sự phân bố dân cư    

Bài 10 – Nông nghiệp    

Bài 11 – Lâm nghiệp và thủy sản    

Bài 12 – Công nghiệp    

Bài 13 – Công nghiệp (tiếp theo)    

Bài 14 – Giao thông vận tải    

Bài 15 – Thương mại và du lịch    

Bài 16 – Ôn tập   

ĐỊA LÍ THẾ GIỚI

Bài 17 – Châu Á     

Bài 18 – Châu Á (tiếp theo)   

Bài 19 – Các nước láng giềng của Việt Nam   

Bài 20 – Châu Âu    

Bài 21 – Một số nước ở châu Âu    

Bài 22 – Ôn tập   

Bài 23 – Châu Phi   

Bài 24 – Châu Phi (tiếp theo)  

Bài 25 – Châu Mĩ   

Bài 26 – Châu Mĩ (tiếp theo)  

Bài 27 – Châu Đại Dương và châu Nam Cực  

Bài 28 – Các đại dương trên thế giới   

Bài 29 – Ôn tập cuối năm   

Chia sẻ bài này qua: