LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 4

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 4

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 4

Chủ đề: Địa lý - Dầu khí Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2018
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phần Mở đầu

Bài 1: Môn Lịch sử và Địa lí 

Bài 2: Làm quen với bản đồ 

Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo) 

Phần Lịch sử

BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

(Khoảng 700 năm TCN đến năm 179)

Bài 1: Nước Văn Lang 

Bài 2: Nước Âu Lạc 

HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

(Từ năm 179 TCN đến năm 938)

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc 

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) 

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 

Bài 6: Ôn tập 

BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

(Từ năm 938 đến năm 1009)

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ

(Từ năm 1009 đến năm 1226)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 30

Bài 10: Chùa thời Lý 

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077) 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN

(Từ năm 1226 đến năm 1400)

Bài 12: Nhà Trần thành lập 

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê 

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên 

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần 

NƯỚC ĐẠI VIỆT BUỔI ĐẦU THỜI HẬU LÊ  (Thế kỉ XV)

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng 

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê 

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê 

Bài 20: Ôn tập 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XVI – XVIII

Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh 

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 

Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII 

Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) 

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) 

Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung 

BUỔI ĐẦU THỜI NGUYỄN

(Từ năm 1802 đến năm 1858)

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập 

Bài 28: Kinh thành Huế 

Bài 29: Tổng kết 

Phần Địa lí

THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn 

Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn 

Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn 

Bài 4: Trung du Bắc Bộ 

Bài 5: Tây Nguyên 

Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên 

Bài 7 – 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên 

Bài 9: Thành phố Đà Lạt 

Bài 10: Ôn tập 

THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN ĐỒNG BẰNG

Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ 

Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 

Bài 13 – 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 

Bài 15: Thủ đô Hà Nội 

Bài 16: Thành phố Hải Phòng 

Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ 

Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 

Bài 19 – 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 

Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh 

Bài 22: Thành phố Cần Thơ 

Bài 23: Ôn tập 

Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung 

Bài 25 – 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung 

Bài 27: Thành phố Huế 

Bài 28: Thành phố Đà Nẵng 

VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Bài 29: Biển, đảo và quần đảo 

Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam 

Bài 31 – 32: Ôn tập