LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 4

Ảnh bìa sách
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 4
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2018
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-0-00051-4
Sơ lược sách

Phần Mở đầu

Bài 1: Môn Lịch sử và Địa lí 

Bài 2: Làm quen với bản đồ 

Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo) 

Phần Lịch sử

BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

(Khoảng 700 năm TCN đến năm 179)

Bài 1: Nước Văn Lang 

Bài 2: Nước Âu Lạc 

HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

(Từ năm 179 TCN đến năm 938)

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc 

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) 

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) 

Bài 6: Ôn tập 

BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

(Từ năm 938 đến năm 1009)

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ

(Từ năm 1009 đến năm 1226)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 30

Bài 10: Chùa thời Lý 

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077) 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN

(Từ năm 1226 đến năm 1400)

Bài 12: Nhà Trần thành lập 

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê 

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên 

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần 

NƯỚC ĐẠI VIỆT BUỔI ĐẦU THỜI HẬU LÊ  (Thế kỉ XV)

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng 

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê 

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê 

Bài 20: Ôn tập 

NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XVI – XVIII

Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh 

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 

Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII 

Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) 

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) 

Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung 

BUỔI ĐẦU THỜI NGUYỄN

(Từ năm 1802 đến năm 1858)

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập 

Bài 28: Kinh thành Huế 

Bài 29: Tổng kết 

Phần Địa lí

THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn 

Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn 

Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn 

Bài 4: Trung du Bắc Bộ 

Bài 5: Tây Nguyên 

Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên 

Bài 7 – 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên 

Bài 9: Thành phố Đà Lạt 

Bài 10: Ôn tập 

THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN ĐỒNG BẰNG

Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ 

Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 

Bài 13 – 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ 

Bài 15: Thủ đô Hà Nội 

Bài 16: Thành phố Hải Phòng 

Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ 

Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 

Bài 19 – 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 

Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh 

Bài 22: Thành phố Cần Thơ 

Bài 23: Ôn tập 

Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung 

Bài 25 – 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung 

Bài 27: Thành phố Huế 

Bài 28: Thành phố Đà Nẵng 

VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Bài 29: Biển, đảo và quần đảo 

Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam 

Bài 31 – 32: Ôn tập 

Chia sẻ bài này qua: