148 Tình Huống Sư Phạm Trong Giáo Dục Đặc Biệt (MS-231)

148 Tình Huống Sư Phạm Trong Giáo Dục Đặc Biệt (MS-231)

148 Tình Huống Sư Phạm Trong Giáo Dục Đặc Biệt (MS-231)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phần 1. PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Phân tích tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt với trẻ tự kỉ (Tình huống 1 – tình huống 5)

Phân tích tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt với trẻ ADHD (Tình huống 6 – tình huống 12)

Phân tích tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt với trẻ khuyết tật trí tuệ (Tình huống 13 – tình huống 17)

Phân tích tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt với trẻ đa tật (Tình huống 18 – tình huống 19)

Phân tích tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt với trẻ bại não, trẻ động kinh (Tình huống 20 – tình huống 22)

Phân tích tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt với trẻ khiếm thính và trẻ khiếm thị (Tình huống 23 - tình huống 25)

Phần 2. CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CÓ CÁC PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI

Tre tự kỉ, Asperger (Tình huống 26 – tình huống 34)

Trẻ tăng động giam tập trung (Tình huống 35 – tình huống 46)

Trẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ Down (Tình huống 47 – tình huống 62)

Trẻ đa tật (Tình huống 63 – tình huống 71)

Trẻ bại não (Tình huống 72 - tình huống 77)

Trẻ động kinh (Tình huống 78 - tình huống 80)

Trẻ khiếm thính (Tình huống 81 - tình huống 84)

Trẻ khiếm thị (Tình huống 85 - tình huống 88)

Phần 3CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG GIÁO ĐỤC ĐẶC BIỆT CHƯA CÓ CÁC PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI

Trẻ tự kỉ, Asperger (Tình huống 89 – tình huống 100)

Trẻ tăng động giảm tập trung (Tình huống 101 – tình huống 110)

丁rẻ khuyết tật trí tuệ, trẻ mắc họi chứng Down (Tình huống 111 – tình huống 123)

Trẻ đa tật (Tình huống 124 – tình huống 132)

Trẻ bại não (Tình huống 133 – tình huống 135)

Trẻ động kinh (Tình huống 136 - tình huống 137)

Trẻ khiếm thính (Tình huống 138 – tình huống 143)

Trẻ khiếm thị (Tình huống 144 – tình huống 148)