Đại Cương Giáo Dục Đặc Biệt Cho Trẻ Chậm Phát Triển Trí Tuệ (MS-119)

Chủ đề
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN MỘT
KHÁI QUÁT CHUNGVỀ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về chậm phát triển trí tuệ

Chương 2. Một số vấn đề thể chất và tâm thần liên quan đến chậm phát triển trí tuệ

Chương 3. Sự phát triển của trẻ chậm phát triển tự tuệ

PHẦN HAI
GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Chương 4. Tổng quan về giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chương 5. Can thiệp sớm và giáo dục trước tuổi học cho trẻ chậm phát triển trí tuệ (mở rộng)

Chương 6. Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chương 7. Cộng tác giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chương 8. Giao tiếp tổng thể với trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chương 9. Chiến lược và phương pháp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chương 10. Tổ chức và quản lí lớp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chương 11. Đánh giá trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chia sẻ bài này qua: