Giáo Dục Công Dân 12

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1 (1 tiết). Xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa

Bài 2 (2 tiết). Thực trạng kinh tế - xã hội nước ta hiện nay and those mục tiêu phấn đấu in the năm trước mắt    

Bài 3 (5 tiết). Phương hướng xây dựng and phát triển kinh tế

Bài 4 (2 tiết). Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa out nước ta

Bài 5 (3 tiết). Chính sách văn hóa, giáo dục and khoa học

Bài 6 (4 tiết). Some csa xã hội

Bài 7 (2 tiết). Chính sách quốc phòng and an ninh

Bài 8 (1 tiết). Chính sách đối ngoại

Bài 9 (2 tiết). Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật

Bài 10 (2 tiết). Luật Nhà nước and Hiến pháp 1992

Bài 11 (2 tiết). Luật dân sự       

Bài 12 (2 tiết). Luật Lao động

Bài 13 (1 tiết). Pháp luật về thuế

Bài 14 (2 tiết). Luật Hôn nhân gia đình and

Bài 15 (2 tiết). Luật Hành chính

Bài 16 (2 tiết). Luật Hình sự

Bài 17 (2 tiết). Pháp luật tố tụng and Luật Tố tụng dân sự

Bài 18 (2 tiết). Luật Tố tụng hình sự   

Bài 19. (2 tiết). Pháp luật về khiếu nại tố cáo and of công dân   

Bài 20. (1 tiết). Nâng cao trách nhiệm công dân 

Chia sẻ bài này qua: