Giáo Trình Giáo Dục Học Mầm Non

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Những vấn đề lí luận chung của giáo dục học mầm non

I. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của giáo dục học mầm non

II. Mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục mầm non

III. Bậc học mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân

Chương 2: Nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

I. Những cơ sở khoa học của việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

II. Một số đặc điểm tăng trưởng và phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non

III. Nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

Chương 3: Những hình thức tổ chức đời sống và hoạt động cho trẻ em ở trường mầm non

I. Tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ em lứa tuổi mầm non

II. Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ em lứa tuổi nhà trẻ

III. Hoạt động vui chơi của trẻ em mẫu giáo

IV. Tổ chức hoạt động học tập cho trẻ mẫu giáo

V. Tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non

Chương 4: Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

I. Giáo dục gia đình và ý nghĩa của nó đối vớisự phát triển nhân cách trẻ em

II. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trườngtrong việc giáo dục trẻ em

Chương 5: Chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông

I. Sự cần thiết phải chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông

II. Một số quan niệm về việc chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông

III. Nội dung chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông

IV. Hình thức và biện pháp chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông

Chia sẻ bài này qua: