Giáo Trình Giáo Dục Học - Tập 1 (MS-177)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần thứ nhất. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC      

Chương I. Giáo dục học là một khoa hoc     

Chương II. Giáo dục và sự phát triển xã hội 

Chương III. Giáo dục và sự phát triển nhân cách   

Chương IV. Mục đích và nguyên lí giáo dục 

Chương V. Hệ thống giáo dục quốc dân      

Phần thứ hai. LÍ LUẬN DẠY HỌC     

Chương VI. Quá trình dạy học  

Chương VII. Tính quy luật và nguyên tắc dạy học  

Chương VIII. Nội dung dạy học

Chương IX. Phương pháp và phương tiện dạy học

Chương X. Hình thức tổ chức dạy hoc         

Chương XI. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập      

Chia sẻ bài này qua: