Hướng Dẫn Thực Hiện Đổi Mới Hình Thức Tổ Chức Hoạt Động Giáo Dục Trẻ 3 - 4 Tuổi (MS-72)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. Quan điểm sư phạm tích hợp

II. Đổi mới cách tổ chức môi trường giáo dục trong lớp

III. Đổi mới tổ chức chế độ sinh hoạt hằng ngày

IV. Các chủ đề thí điểm cho trẻ 3 – 4 tuổi

V. Gợi ý phân phối các chủ đề trong năm học

Phần hai. GIỚI THIỆU CÁC CHỦ ĐỀ

Chương I. Chủ đề Bản thân

Chương II. Chủ đề Gia đình

Chương III. Chủ đề Môi trường Tự nhiên

Chương IV. Chủ đề Môi trường Xã hội

Chương V. Giáo dục dinh dưỡng – sức khỏe

Phần ba. ĐÁNH GIÁ

I. Đánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc – giáo dục

II. Đánh giá kết quả tác động của chương trình đổi mới

Chia sẻ bài này qua: