Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Và Tâm Lý (MS-417)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2002
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NCHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ

Chương 1: Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học

Chương 2: Nền tảng của nghiên cứu: Quan sát - Lý luận - Thực tiễn

Chương 3: Vấn đề và giả thuyết nghiên cứu

Chương 4: Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên

Chương 5: Các phương pháp thu thập dữ kiện

Chương 6: Các dụng cụ đo lường: Trắc nghiệm khách quan - Thang đo thái độ - Xã hội đồ biểu

PHẦN 2:   NGHIÊN CỨU MÔ TẢ: CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ

Chương 7: Nghiên cứu mô tả

Chương 8: Nghiên cứu khảo sát

Chương 9: Nghiên cứu các mối liên hệ

Chương 10: Nghiên cứu phát triển

Chia sẻ bài này qua: