Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Và Tâm Lý (MS-417)

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Và Tâm Lý (MS-417)

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Và Tâm Lý (MS-417)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2002
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NCHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ

Chương 1: Khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học

Chương 2: Nền tảng của nghiên cứu: Quan sát - Lý luận - Thực tiễn

Chương 3: Vấn đề và giả thuyết nghiên cứu

Chương 4: Chọn mẫu và tính ngẫu nhiên

Chương 5: Các phương pháp thu thập dữ kiện

Chương 6: Các dụng cụ đo lường: Trắc nghiệm khách quan - Thang đo thái độ - Xã hội đồ biểu

PHẦN 2:   NGHIÊN CỨU MÔ TẢ: CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ

Chương 7: Nghiên cứu mô tả

Chương 8: Nghiên cứu khảo sát

Chương 9: Nghiên cứu các mối liên hệ

Chương 10: Nghiên cứu phát triển