Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập - Phương pháp thực hành (MS-419)

Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập - Phương pháp thực hành (MS-419)

Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập - Phương pháp thực hành (MS-419)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KHOA HỌC XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1995
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI

Phần 1. TRẮC NGHIỆM VÀ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HỌC TẬP

Chương 1. Luận đề và Trắc nghiệm khách quan

Chương 2. Đo lường thành quả học tập

Chương 3. Các nguyên lý đo lường giáo dục và tâm lý

Chương 4. Quy hoạch một bài trắc nghiệm

Chương 5. Hình thức các câu hỏi trắc nghiệm

Chương 6. Một số nguyên tắc soạn thảo những câu trắc nghiệm khách quan với nhiều lựa chọn

Chương 7. Tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm

Chương 8. Ôn tập một số phương pháp thống kê cơ bản dùng trong trắc nghiệm

Chương 9. Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc nghiệm

Chương 10. Phân tích câu trắc nghiệm: Độ phân cách và độ khó

Chương 11. Giải thích các loại điểm số trắc nghiệm

Chương 12. Trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá

Chương 13. Kinh nghiệm đầu tiên với trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá ở Việt Nam

Chương 14. Phân tích câu trắc nghiệm theo mô hình RASCH

Phần 2. TRẮC NGHIỆM TIÊU CHÍ

Chương 1. Một số vấn đề liên quan đến giảng dạy và đo lường kết quả học tập

Chương 2. Thế nào là trắc nghiệm tiêu chí

Chương 3. Những vấn đề đặt ra với trắc nghiệm tiêu chí

Chương 4. Kỹ thuật viết các câu trắc nghiệm tiêu chí

Chương 5. Mô tả động thái tiêu chí theo phương pháp Popham

Chương 6. Phân tích câu trắc nghiệm tiêu chí

Chương 7. Dữ trữ các câu trắc nghiệm

Chương 8. Tính tin cậy của trắc nghiệm tiêu chí

Chương 9. Tính giá trị của trắc nghiệm tiêu chí

Chương 10. Các mô hình thiết lập điểm tiêu chuẩn cho trắc nghiệm tiêu chí

Chương 11. Phỏng định độ khó của câu trắc nghiệm và khả năng của học sinh bằng phương pháp PROX

Chương 12. Phỏng định khả năng của người làm một bài trắc nghiệm gồm những câu lấy từ ngân hàng các câu hỏi