Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập - Phương pháp thực hành (MS-419)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1995
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. TRẮC NGHIỆM VÀ ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HỌC TẬP

Chương 1. Luận đề và Trắc nghiệm khách quan

Chương 2. Đo lường thành quả học tập

Chương 3. Các nguyên lý đo lường giáo dục và tâm lý

Chương 4. Quy hoạch một bài trắc nghiệm

Chương 5. Hình thức các câu hỏi trắc nghiệm

Chương 6. Một số nguyên tắc soạn thảo những câu trắc nghiệm khách quan với nhiều lựa chọn

Chương 7. Tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm

Chương 8. Ôn tập một số phương pháp thống kê cơ bản dùng trong trắc nghiệm

Chương 9. Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc nghiệm

Chương 10. Phân tích câu trắc nghiệm: Độ phân cách và độ khó

Chương 11. Giải thích các loại điểm số trắc nghiệm

Chương 12. Trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá

Chương 13. Kinh nghiệm đầu tiên với trắc nghiệm tiêu chuẩn hoá ở Việt Nam

Chương 14. Phân tích câu trắc nghiệm theo mô hình RASCH

Phần 2. TRẮC NGHIỆM TIÊU CHÍ

Chương 1. Một số vấn đề liên quan đến giảng dạy và đo lường kết quả học tập

Chương 2. Thế nào là trắc nghiệm tiêu chí

Chương 3. Những vấn đề đặt ra với trắc nghiệm tiêu chí

Chương 4. Kỹ thuật viết các câu trắc nghiệm tiêu chí

Chương 5. Mô tả động thái tiêu chí theo phương pháp Popham

Chương 6. Phân tích câu trắc nghiệm tiêu chí

Chương 7. Dữ trữ các câu trắc nghiệm

Chương 8. Tính tin cậy của trắc nghiệm tiêu chí

Chương 9. Tính giá trị của trắc nghiệm tiêu chí

Chương 10. Các mô hình thiết lập điểm tiêu chuẩn cho trắc nghiệm tiêu chí

Chương 11. Phỏng định độ khó của câu trắc nghiệm và khả năng của học sinh bằng phương pháp PROX

Chương 12. Phỏng định khả năng của người làm một bài trắc nghiệm gồm những câu lấy từ ngân hàng các câu hỏi

 

Các liên kết tải sách

Phần 1 - Chương 1   |   Phần 1 - Chương 2   |   Phần 1 - Chương 3   |   Phần 1 - Chương 4   |   Phần 1 - Chương 5   |   Phần 1 - Chương 6   |   Phần 1 - Chương 7   |   Phần 1 - Chương 8   |   Phần 1 - Chương 9   |   Phần 1 - Chương 10   |   Phần 1 - Chương 11   |   Phần 1 - Chương 12   |   Phần 1 - Chương 13   |   Phần 1 - Chương 14   |   Phần 2 - Chương 1   |   Phần 2 - Chương 2   |   Phần 2 - Chương 3   |   Phần 2 - Chương 4   |   Phần 2 - Chương 5   |   Phần 2 - Chương 6   |   Phần 2 - Chương 7   |   Phần 2 - Chương 8   |   Phần 2 - Chương 9   |   Phần 2 - Chương 10   |   Phần 2 - Chương 11   |   Phần 2 - Chương 12   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: