CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Thanh Niên Hà Nội
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2001
Coppy right Nhà xuất bản Thanh Niên Hà Nội

Lời giới thiệu sách
Lời nhà xuất bản
nước Việt Nam - Quốc hiệu
Chương 1: Việt Nam thời dựng nước
Chương 2: nhà nước sau công nguyên
Chương 3: nước Vạn Xuân độc lập
Chương 4: nhà Tùy Đường và các cuộc khởi nghĩa
Chương 5: thời kì tự chủ họ Khúc dấy nghiệp
Chương 6: triều Ngô
Chương 7: nhà Đinh và sự nghiệp thống nhất nước nhà
Chương 8: nhà Tiền Lê
Chương 9: triều Lý (1010 - 1225) sự phát triển của quốc gia phong kiến độc lập
Chương 10: triều Trần (1225 - 1400)
Chương 11: triều Hồ (1400 - 1407)
Chương 12: triều Hậu Trần (1407 - 1413)

Chương 13: triều Lê Sơ (1428 - 1527)
Chương 14: triều Mạc
Chương 15: triều Hậu Lê - Lê Trung Hưng (1533 - 1593)
Chương 16: Vua Lê Chúa Trịnh (1573 - 1599)
Chương 17; Trịnh Nguyễn phân tranh (1600 - 1619)
Chương 18: triều Tây Sơn (1778 - 1802)
Chương 19: dòng dõi chúa Trịnh (1545 - 1786)
Chương 20: dòng dõi các chúa Nguyễn (1600 - 1802)
Chương 21: triều Nguyễn thời kì độc lập (1802 - 1883)
Chương 22: thời kì bắt đầu thuộc Pháp
Lời cảm ơn