CHUYỆN CÁC BÀ HOÀNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

CHUYỆN CÁC BÀ HOÀNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

CHUYỆN CÁC BÀ HOÀNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tác giả: Phạm Minh Thảo
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THANH NIÊN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Lời nói đầu
PHẦN I: CÁC NỮ VƯƠNG
Trưng nữ vương
Lệ Hải bà vương
Lý Chiêu hoàng
PHẦN 2: CÁC HOÀNG THÁI HẬU VÀ HOÀNG HẬU
Mẫu hậu Cù Thị
Thái hậu Dương Thị
Linh Nhân hoàng thái hậu
Cảm thánh phu nhân - Lê thái hậu
Hoàng thái hậu Đàm Thị
Khâm Từ Bảo Thánh hoàng hậu
Thuận Thánh Bảo Từ hoàng hậu
Hiến từ Tuyên Thánh hoàng hậu
Lê Thị hoàng hậu
Thái tổ Phạm hoàng hậu
Thái tông Nguyễn hoàng hậu
Ngô hoàng hậu
Hoàng thái hậu Nguyễn Thị
Tương Dực Đế Nguyễn hoàng hậu
Minh Tông hoàng thái hậu
Hoàng thái hậu Trịnh Thị
Thần Tông Hiếu chiêu hoàng hậu
Bắc cung hoàng hậu Ngọc Hân
Thừa Thiên Cao hoàng hậu
Thuận Thiên Cao hoàng hậu
Tá Thiên Nhân hoàng hậu
Nghi Thiên Chương hoàng hậu
Từ Minh Huệ hoàng hậu
Nam Phương hoàng hậu
PHẦN 3: CÁC BÀ PHI
Cung phi Điểm Bích
Cung phi Nguyễn Bích Châu
Phạm Huệ phi
Phi Dương Thị Bí
Kính phi Nguyễn Thị
Cung hoàng Nguyễn Quý Phi
Minh Khang thái vương thái phi
Minh Đức vương thái phi
Cung phi Ngọc Liệu
Thái phi Ngọc Hoan
Vương phi Ngọc Cầu
Tuyên phi họ Đặng
Phi Tống Thị Quyên
Hiền phi Ngô Thị Chính
Cung phi Tống Thị
Thứ phi Ngọc Bình
Cung phi Học Phi
Công nữ Thiện Niện
Đệ nhất giai phi Mai Thị Vàng
Bà phi Trương Thị
PHẦN 4: CÁC CÔNG CHÚA
Cảo Nương
Công chúa con vua Đinh Tiên Hoàng
Thiên cực công chúa
Công chúa Thiên Thành
Huyền Trân công chúa
Công chúa Ngọc Lan
Công chúa Mai Hoa
Công chúa Ngọc Khoa
Công chúa Ngọc Vạn
Hoàng nữ Ngọc Tuyên
Công chúa Mai Am
PHẦN 5: PHỤ LỤC
Các bà hoàng khác
Công chúa hạ giá (lấy chồng)
Lễ nạp phi của vua Duy Tân
Lời cảm ơn