KỂ CHUYỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu
Đề dẫn
Phần 1: Các vị vua triều Tây Sơn
Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc
Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ
Hoàng đế Cảnh Thịnh
Phần 2: Các nhân vật trong hoàng tộc
Hồ Phi Phúc
Nguyễn Thị Đồng
Nguyễn Lữ
Chính cung hoàng hậu
Bắc cung Hoàng hậu Ngọc Hân
Trần Thị Quỵ
Nguyễn Quang Hiển
Phạm Công Trị
Phần 3: Các nhân vật lịch sử triều Tây Sơn
Thiếu phó Trần Quang Diệu
Đô đốc Bùi Thị Xuân
Đại tư đồ Võ Văn Dũng
Tướng quân Võ Đình Tú
Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết
Đô đốc Nguyễn Văn Lộc
Đô đốc Lê Văn Hưng
Tướng quân Trương Văn Đa
Đô đốc Trương Đăng Đồ
Đô đốc Lý Văn Bưu
Đô đốc Đặng Văn Long
Vũ Văn Nhậm
Ngô Thì Nhậm
Phan Huy Ích
Trần Công Sán
Nguyễn Thiếp
Vũ Huy Tuấn
Bằng quận công Nguyễn Hữu Chỉnh
Phần 4: Một số giả sử về triều Tây Sơn
Câu chuyện về Ba Ông Vò
Nguyễn Nhạc Vi Vương
Tây Sơn thập thần vũ khí
Tây Sơn ngũ thần mã
Bùng bình chi tướng, Uýnh cướng chi quan
Điệu hát Trống quân
Nàng Đỗ Quyên
Người bắt vua Quang Trung phải tuân
Vua Quang Trung và nhân dân ở trại Văn Chương
Sự biệt đãi bề tôi của vua Quang Trung
Sứ nhà Thanh và người đàn bà bán hàng nước
Chỉ là tờ giấy thôi
Phần 5: Phụ lục
Hai bài ca về khởi nghĩa Tây Sơn
Tây Sơn tiềm long lục (con rồng ẩn đất Tây Sơn)
Cân quắc anh hùng truyện
Biểu Trần Tình
Lời cảm ơn!

Chia sẻ bài này qua: